Dedicated to Sir Mokshagundam Vishveshwarayya, the Nation Builder
vfHk;ark fnol ds volj ij lHkh dks 'kqHkdkeukvksa lfgr]
lq/khj ckiV]
glnso dNkj ty lalk/ku foHkkx] fcykliqj ĽN-x-˝